“Овчаров & Парушев” се фокусира основно върху предоставяне на правни услуги на корпоративни клиенти и в тази връзка търговското право може да бъде наречено ядро на нашата практика. 

Не си позволяваме да подценим и другите традиционни клонове на правото като вещното, данъчното и трудовото право, процесуалното представителство. Специализираме се и в сравнително нови сфери, като интелектуалната собственост, правото на електронните съобщения, управление на индустриални предприятия и екологично право. 

Моля прегледайте секциите отдясно за по-детайлно описание на професионалния ни опит във всяка от съответните сфери. 


 

Корпоративно и търговско право

Ние консултираме относно целия процес на създаването на търговски дружества, включително изготвяме и всички необходими корпоративни документи. Предлагаме готови модели и юридически издържани методи за съвместна дейност, съветваме бизнеса относно цялостната законосъобразност на неговите решения и действия, относно съответствието на търговската дейност със специфичните регулаторни изсквания, включително и с изискванията, прозичичащи пряко от правото на Европейския съюз. 

Правната ни фирма предлага изцяло интегрирани текущи юридически услуги на клиенти осъществяващи тръговска дейност или инвестиращи в България. Нашите адвокати се справят с комплексни и разнообразни проблеми, като непрестанно намират и прилагат иновативни решения. 

Адвокатите от фирмата ни са били водещи по редица проекти, свързани със сливания и придобивания на търговски дружества. Ние съдействаме на клиентите си в добре обмислено и качествено осъществено корпоративно преструктуритане, което би донесло на бизнеса им разширяване на пазарния дял, по-високи печалби, увеличаване на асортимента от предлагани стоки и услуги. 

Съветваме клиентите си относно данъчното планиране на техния бизнес, избягване на двойното данъчно облагане, корпоративно данъчно облагане и ги представляваме пред данъчните власти. Поддържаме тясно сътрудничество с високопрофесионални лицензирани одитори и счетоводители. 

Представлявали сме клиентите си по значителен брой търговскоправни дела, включително и по приетия в началото на 2008 година Граждански процесуален кодекс. 

 


Индустрия и енергетика

Управлението на индустриално предприятие предполага навременно и адекватно разрешаване на всички въпроси от правно естество, свързани с дейността. Кантората на Овчаров и Парушев предлага постоянно юридическо съдействие на висшия и среден мениджмънт на производствени предприятия, фабрики, земеделски компании и в добивната индустрия:

  • съдействие в процедура за издаване на всички видове лицензи и регистрации, свързани с дейността;
  • сертифициране и доказване на покрити стандарти или нормативни изисквания за качество, за произход, за безопасност или и др. под. 
  • цялостно поемане и решаване на трудовоправните проблеми и казуси, включително, посредничество при спорове със синдикалните организации;
  • нормативни изисквания за охрана и безопасност на труда; 
  • изготвяне на търговски договори и представителство при търговски преговори и отношения с доставчици. 

Енергетиката е област, в която задълбоченото познаване на регулациите следва да бъде съчетано с детайлно разбиране на икономическите предизвикателства и ползи за Клиента. Нашите адвокати консултират в областта на експлoатацията както на традиционни, така и възобновяеми енергийни източници, на преноса и доставката на енергия. Правното консултиране обхваща лицензионни процедури по отношение на производството на зелена енергия, търговия, доставки на електроенергия, както и екологичните аспекти на енегрийните проекти и на добива на енергоресурси. 

 


Вещно право

Недвижимата собственост в България все още остава сред основните сфери на интерес за местните и чуждестранни инвеститори. През годините тази тенденция неизбежно резултира в развиването на задълбочени познания в областта на вещното право у нашия екип. Имаме богат опит по отношение на проучване на правния статус на даден имот, следене за законосъобразността на строителни работи, изготявне на предваритени договори за сделки с недвижими имоти, участие в преговори, изготвяне на нотариални актове, процесуално представителство по спорове за собственост и владение. 

 

 

Електронни съобщения

От началото на нашия век до сега, Електронните съобщения е секторът от европейската икономика, бележещ най бързо развитие. За това се стараем да бъдем непрекъснато в течение на най-новите технически иновации в областта и, разбира се, поддържаме се информирани относно законодателните и регулаторни решения на ниво ЕС. 

Предоставяли сме текущо правно обслужване на основния фиксиран гласов оператор, както и на алтернативните фиксирани гласови оператори. Работили сме с мобилни оператори и с доставчици на свързаност. Подготвени сме да предоставяме първокланси прани услуги във връзка с необвързания достъп по абонатна линия, предоставянето на унивесалната услуга, взаимното свързване между операторите, съвместното право на ползване на мрежи и съоръжения, право на преминаване, наети линии. 

Представляваме клиентите си пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) във всички фази на лицензионните процедури, както и при процедури на наблюдение на пазара, възлагае на SMP задължения, разрешаване на спорове между предприятия в електронния съобщителен сектор. 

 

 

Интелектуална собственост

Ние се определяме като едни от лидерите в сферата на интелектуалната собственост. Притежаваме дългогодишен опит, като работа с автори, с артисти-изпълнители, продуценти, държатели на права, притежатели на тръговски марки и патенти и т.н. Опитът ни даде задълбочените познания, необходими за цялостна закрила на правото на интелектуална собственост от самия момент на неговото възникване (напр. написване на филмов сценарий) до фазата в която, ако се налага, правото трябва да бъде защитено пред компетентния съд. 

Някои от най-важните съдебни процеси, исторически по отноше ние на утвърждаването на правото на интелектуална собственост в България, бяха спечелиени от клиенти, представлявани от нас. Сред успешните ни съдебни процеси са такива срещу водещи български корпорации, медии и политически партии, нарушили права на интелектуална собственост. 

Като част от правната ни фирма е ангажиран лицензиран представител по интелектуална собственост, оторизиран да представлява клиентите ни пред българското Патентно ведомство, OHIM и Световната Организация по Интелектуална Собственост. 

 

 

Екологично право и управление на отпадъците

Ние придобихме безценнен опит и познания във всички подсектори на Екологичното право през годините, посветени на доброволен труд по проекти за опазване на околната среда и природното разнообразие.  В качеството си на лидер в това отношение, нашият екип съветва от  изискванията на националното законодателство, през Екологичното право на Европейския съюз, до разпоредбите на Протокола от Киото за CO2 търговия.

Участвали сме в многобройни екологични проекти по Черноморското крайбрежие и в българските планини. Съветвали сме клиените си по отношение на законосъобразността на инфраструктурните и строителни решения, на проекти в областта на енергетиката и туризма. 

По настоящем Овчаров и Парушев предоставя текущо правно обслужване на компаниите, водещи в нововъзникващия сектор на зеления бизнес в България – от биологично (органично) производство и преработване, през търговия с био-продукти, до консултиране на сертифициращи организации.

Опитът ни в областта на управелнието на отпадъци бе натрупан в периоди на значителни промени в регулаторната рамка, водещи до пълна промяна в условията на бизнеса. Навременните правни кунсултации в тази област са единственият успешен гарант за стабилността на всеки бизнес в бранша в условията на законодателната нестабилност. Опитът ни включва изграждане и закриване на сметища, регионални депа за оползотворяване на отпадъци, преработка, рециклиране и усвояване на отпадъци. Успехът на всяко начинание в сектора може да се гарантира само с добро познаване на европейската регулаторна рамка и в частност на правото на ЕС. 

 

 

Неправителствен сектор и PRO BONO проекти

Нашият екип от специалисти включва и високо квалифицирани адвокати с дългогодишен опит в учредяването и консултирането на дейността на неправителствени организации, както и в представителството пред съд и пред различните нива на държавната асдминситрация на тези организации и техните членове. Предоставяме данъчни и финансови консултации по повод дейността на нестопанските организации.

Pro bono програмата на Овчаров и Парушев е най-яркото доказателство за ценностите, които изповядваме и които се стремим да защитаваме: а именно: върховенство на Закона и свободна конкуренция.