Успешно осигурен лиценз на инвестиционен посредник

От името на наш клиент – чуждестранен инвеститор, екипът на „Овчаров и Парушев” успешно завърши участието си в процедура по издаване от Комисията по финансов надзор на Лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския Съюз и Европейската икономическа зона.

Лицензът попада в приложното поле на Директива 2004/39/EC относно пазарите на финансови инструменти и е един от малкото издадени след присъединяването към ЕС.

По случая работи адв. Радослав Парушев, съдружник.