Съдебен прецедент с/у НАП

Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

По дело на софтуерна компания с/у НАП, съдът отмени равизионен акт на НАП за налагане на 50 % санкция за изплащане на дивидент в брой. Касационната инстанция АССГ потвърди отмяната с решение № 4759 от 14.7.2017 год., което е отокначетелно. Мотивите на съда са важен принос към съдебната практита в подобни дела в две основни посоки: 

I. Преди да наложи санкция, НАП следва да прецени дали плащане в брой е възможно. Софтеурна компания, която никога не е имала приходи в брой, и чиито приходи са изцяло по банков път от клиенти в чужбина, няма как да има реална възможност да извърши плащане на крупна сума в брой. НАП не може да налага санкция въз основа на неправилно изготвени счетоводни документи и налична счетоводна грешка.
II.  Съдружник в търговско дружество има право да извършва прихващане със собственото си дружество на взаимно насрещно дължими суми. 

Изводите на съда по казуса имат широко практическо приложение за прилагане на финансовите и счетоводни правила при изплащане на дивидент и въобще във финансовите отношенията между едно търговско дружество и съдружниците в него.